Viryiră
Muma-i Dumneadză
oară tră noi pecătoșii!

Asociaţia Predania, prin Proiectul Avdhela, îşi propune să identifice, să editeze şi să ofere operele ştiinţifice şi artistice ale patrimoniului culturii aromâne şi ale celor înrudite ei. Aceste bunuri culturale, în special cele aflate în custodia publică, vor deveni accesibile cercetătorilor şi tuturor celor interesaţi în mod gratuit.
[...]

Proiectul Avdhela este non-profit, neguvernamental, realizat prin activitatea voluntară a persoanelor (autori şi colectiv editorial) şi instituţiilor care, în sens larg, se ocupă cu cercetarea, evoluţia şi păstrarea culturii aromâne.

Proiectul va include şi activităţi editoriale pe suport de hârtie (cărţi, reviste, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD-ROM, film etc.); va iniţia şi organiza întâlniri, simpozioane, şcoli de vară, programe culturale.

Proiectul se adresează, în principal, aromânilor în intenţia de a oferi mijloace de păstrare a limbii, de cunoaştere a originilor, evoluţiei istorice, sociale, spirituale etc. În egală măsură se adresează şi popoarelor spaţiului balcanic, în mijlocul cărora trăiesc comunităţile aromâne, pentru cunoaşterea mai temeinică a acestora, pentru a li se aprecia cultura, limba, tradiţiile străvechi, pentru a fi respectate şi tratate cu demnitate de către cei cu care convieţuiesc.

Principiile urmate în cadrul Proiectului Avdhela sunt:

Principiul coerenţei, exprimat în:

 • grija pentru păstrarea, editarea şi de răspândirea operelor care stau la baza culturii aromâne şi a celor înrudite cu ea;
 • folosirea regulilor ortografice propuse de către dna acad. dr. Matilda Caragiu Marioţeanu, grafie ce se înscrie în tradiţia şi evoluţia scrierii în aromână şi folosită de autorii consacraţi.

Principiul deschiderii, manifestat în:

 • dezvoltarea punţilor ce leagă cultura aromână de cea a civilizaţiilor neamurilor balcanice, dar şi de moştenirea culturală universală;
 • oferirea posibilităţii de cunoaştere a specificului aromânesc în cadrul frăţiei neamurilor balcanice

Principiul libertăţii de utilizare, concretizat în:

 • libertatea publicării pentru toţi colaboratorii a lucrărilor din patrimoniul culturii aromâne oferite spre editare
 • accesul gratuit pentru toţi utilizatorii Proiectului Avdhela - Biblioteca Culturii Aromâne.
 • susţinerea elitelor tinere ştiinţifice şi culturale

Suţata Predania pritu proiectulu Avdhela ari tu scupo si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.
[...]

Suţata Predania pritu Proiectulu Avdhela ari tu scupo si-află, si editeadzâ şi s-dhuruseascâ operili ştiinţifiţi şi artistiţi ţi ţânu di avearea culturală armâneascâ şi tuti operili ligati di aestâ aveari. Aesti luyurii culturali şi maxusu aţeali agiumti publiţi potu s-hibâ xitâxiti fârâ paradz di tuţ xităxitorľi şi di tuţ aţeľi ţi au simferu.
Proiectulu Avdhela easti non-profitu, niguvernamentalu adratu pritu lucrulu voluntaru a persoaniloru (autori şi pareie editorialâ) şi a persoaniloru giuridiţi ţi au tru scupo şi lucreadzâ trâ xitâxirea, acriştearea şi spâstrirea a culturiľei armâneşti.
Tu proiectu va intrâ şi activităţi editoriali pri suportu di carti (cărţâ, rivisti, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD –Rom, filmu, etc.); va bagâ pri cali şi va-ndreagâ, andamusi, simposioani, sculii di vearâ, programi culturali.
Proiectulu easti adratu prota chi prota ti armâńi, cu nâetea s-bagâ pri cali hâlăţi ti ascâparea a limbâľei, ti cunuştearea a origińiloru, a evoluţiiľei istoriţi, sociali, spirituali, etc. Proiectulu easti adratu şi trâ populili di-tru Balcanu, tu mesea a curi bâneadzâ armâńi, trâ unâ cama bunâ cunuşteari a aiştoru, ta s-lâ hibâ scoasi tru padi cultura, limba, tradiţiili strâvecľi, ta s-hibâ tińisiti di tuţ aţeľi ţi bâneadzâ deadunu.

 

Principiili ţi ľi-avinâ proiectulu Avdhela suntu:

• Principiulu a coerenţâľei exprimatu tu:

 • – câştiga trâ spâstrirea, editarea şi arâspândirea a operiloru ţi suntu thimeľiu trâ cultura armâneascâ şi trâ aţeali culturi ţi au ligâturâ cu ea
 • – ufilisirea a nomuriloru orthoyrafiţi bâgati pri cali di doamna academicianu doctoru Matilda Caragiu Marioţeanu, yrafie ţi ţâni di tradiţia şi evoluţia nyrâpseariľei tru limba armâneascâ şi ufilisitâ di autoriľi avdzâţ.

• Principiulu a dişcľideariľei, manifestatu tru:

 • – developarea a punţiloru ţi u leagâ cultura armâneascâ di aţea a politizmolui a populiloru balcaniţi, ama şi di clirunumia culturalâ universalâ
 • – ahârdzirea a posibilitatiľei di cunuşteari trâ aţea ţi easti ahoryea armânescu, anamisa di frâţia a populiloru balcaniţi.

• Principiulu a libertatiľei trâ ufilisiri, bâgatu tru practichie aşi:

 • – libertatea a publicariľei trâ tuţ colaboratoriľi a lucrăriloru ţi ţânu di avearea culturalâ armâneascâ ahârdziti trâ editari
 • – alâsarea eleftherâ trâ tuţ aţeli ţi ufilisescu Proiectulu Avdhela – Biblioteca a Culturiľei armâneşti
 • – andruparea tiniriloru di-anami ţi lucreadzâ tu ştiinţâ şi culturâ.

Proiectulu Avdhela easti non-profitu, niguvernamentalu adratu pritu lucrulu voluntaru a persoaniloru (autori şi pareie editorialâ) şi a persoaniloru giuridiţi ţi au tru scupo şi lucreadzâ trâ xitâxirea, acriştearea şi spâstrirea a culturiľei armâneşti.

Tu proiectu va intrâ şi activităţi editoriali pri suportu di carti ( cărţâ, rivisti, broşuri), producţie multimedia (CD audio, CD -Rom, filmu, etc.); va bagâ pri cali şi va-ndreagâ, andamusi, simposioani, sculii di vearâ, programi culturali.

Proiectulu easti adratu prota chi prota ti armâńi, cu nâetea s-bagâ pri cali hâlăţi ti ascâparea a limbâľei, ti cunuştearea a origińiloru, a evoluţiiľei istoriţi, sociali, spirituali, etc. Proiectulu easti adratu şi trâ populili di-tru Balcanu, tu mesea a curi bâneadzâ armâńi, trâ unâ cama bunâ cunuşteari a aiştoru, ta s-lâ hibâ scoasi tru padi cultura, limba, tradiţiili strâvecľi, ta s-hibâ tińisiti di tuţ aţeľi ţi bâneadzâ deadunu.

Principiili ţi ľi-avinâ proiectulu Avdhela suntu:

Principiulu a coerenţâľei exprimatu tu:

 • câştiga trâ spâstrirea, editarea şi arâspândirea a operiloru ţi suntu thimeľiu trâ cultura armâneascâ şi trâ aţeali culturi ţi au ligâturâ cu ea;
 • ufilisirea a nomuriloru orthoyrafiţi bâgati pri cali di doamna academicianu doctoru Matilda Caragiu Marioţeanu, yrafie ţi ţâni di tradiţia şi evoluţia nyrâpseariľei tru limba armâneascâ şi ufilisitâ di autoriľi avdzâţ;
  • developarea a punţiloru ţi u leagâ cultura armâneascâ di aţea a politizmolui a populiloru balcaniţi, ama şi di clirunumia culturalâ universalâ;
  • ahârdzirea a posibilitatiľei di cunuşteari trâ aţea ţi easti ahoryea armânescu, anamisa di frâţia a populiloru balcaniţi;
  • libertatea a publicariľei trâ tuţ colaboratoriľi a lucrăriloru ţi ţânu di avearea culturalâ armâneascâ ahârdziti trâ editari;
  • alâsarea eleftherâ trâ tuţ aţeli ţi ufilisescu Proiectulu Avdhela - Biblioteca a Culturiľei armâneşti;
  • andruparea tiniriloru di-anami ţi lucreadzâ tu ştiinţâ şi culturâ
 • Principiulu a dişcľideariľei, manifestatu tru:

  Principiulu a libertatiľei trâ ufilisiri, bâgatu tru practichie aşi:

Shoqata Predania nëpërmjet Projektit Avdela propozon të identifikojë, të botojë dhe të ofrojë veprat artistiko-shkencore të pasurisë kulturore arumune dhe ato të bashkëngjitura asaj. Këto vlera kulturore, veçanarisht ato që janë nën mbikqyrjen publike do të vihen në dispozicion të kërkuesve dhe gjithë të interesuarve falas.
[...]

Projekti Avdela është jofitimprurës, joqeveritar i realizuar me punën vullnetare të personave (autorë dhe grup botues) dhe institucioneve të cilat në një shkallë më të gjerë merren me kërkimin, zhvillimin dhe ruajtjen e kulturës arumune.

Projekti do të përfshijë edhe veprimtari botuese me përmbajtje librore (libra, revista, broshura), prodhime multimedia (CD audio, CD-ROM, film etj.), do të nismojë dhe organizojë takime, simpoziume, shkolla verore, programe kulturore.

Projekti u drejtohet fillimisht arumunëve me qëllim që t'u ofrojë mënyrat e ruajtjes së gjuhës, origjinës, zhvillimit historik, shoqëror, shpirtëror etj. Ndërkohë u drejtohet dhe popujve të hapësirës ballkanike, krahas të cilëve jetojnë komunitetet arumune për njohjen më të thellë të tyre, për t'u vlerësuar kulturën, gjuhën, traditat e vjetra si dhe për t'i respektuar dhe trajtuar me dinjitet prej atyre me të cilët bashkëjetojnë.

Idetë e parashtruara në kuadrin e Projektit Avdela janë:

Idea e armonisë e shprehur në:

 • Kujdesi për ruajtjen, botimin dhe shpërndarjen e veprave që janë në bazë të kulturës arumune dhe ato të bashkëngjitura asaj.
 • Përdorimi i rregullave drejtshkrimore të propozuara nga akademikja Matilda Caragiu, në përputhje me traditën dhe zhvillimin e shkrimit në arumanisht dhe e përdorur nga autorët e përmendur.

Idea e hapjes e manifestuar në:

 • Zhvillimin e pikave që lidhin kulturën arumune me atë të popujve ballkanikë, por dhe me trashëgiminë kulturore universale.
 • Mundësitë e ofruara për njohjen e veçantisë arumune në kuadrin vëllazëror me popujt e ballkanit.

Idea e lirisë së përdorimit e konkretizuar në:

 • Lirinë e publikimit për të gjithë bashkëpunëtorët e veprave të pasurisë kulturore arumune të dhëna për botim.
 • Pranimin falas për të gjithë përdoruesit e Projektit Avdela- Bibloteka e Kulturës Arumune.
 • Mbështetjen e elitave rinore shkencore dhe kulturore.

Сдружение Предания, чрез проекта Авдела, си поставя за цел да открие, издаде и предложи на публиката научните и художествените творби от културното наследство на аромъните и близките на тях. Тези културни съкровища, особено намиращите под обществена опека, ще станат достъпни безплатно за изследователите и заинтересованите.
[...]

Проектът Авдела е неправителствен, с нестопанска цел, осъществен с доброволния труд на лицата (авторите и редакционната колегия) и институциите, които в широк смисъл се занимават с изследването, развитието и запазването на културата на аромъните.

Проектът ще включва издания на хартиен носител (книги, списания, брошури), мултимедийни продукти (аудио-CD, CD-ROM, филми и т.н.); ще се организират срещи, симпозиуми, летни школи, културни програми.

Проектът е предназначен предимно за аромъните, с намерението да предложи начин за съхраняване на езика, опознаване на корените и историческото, общественото и духовното развитие. В еднаква степен е предназначен и за балканските народи, сред които живеят общества от аромъни, за тяхното по-добро опознаване, за да бъде оценена тяхната култура, език, древните традиции, да се радват на уважение и достойно отношение от страна на тези, с които съжителстват.

Принципите, които следва проектът Авделаса:

Принципьт на последователността, който се изразява в:

 • грижа за запазването, издаването и разпространението на творбите, които са залегнали в културата на аромъните и техните сродни;
 • използване на ортографските правила, предложени от акад. Д-р Матилда Караджиу Мариоцеану, които се вписват в традицията и развитието на писмеността на аромъните и са използвани от авторите-познавачи;

Принцип на откритостта, който се изразява в:

 • изграждане на културни мостовете, които свързват аромъните с балканските народи, но и с универсалното културно наследство;
 • възможност за опознаване на спецификите на аромъните, в рамките на обществото на балканските народи.

Принцип на свобода на достъп, който се конкретизира в:

 • свобода за публикуване за всички сътрудници по издаването на трудовете от кутурното наследство на аромъните
 • безплатен достъп за всички потербители на проекта “Авдела” – Библиотека на аромънската култура.
 • подкрепа за младите представители на научния и културен елит.

Ο Σύλλογος Predania (Παράδοσις), διά του Προγράμματος Avdhela, έχει ως σκοπό να ανακαλύπτει, να δημοσιεύει και να προσφέρει στο κοινό τα επιστημονικά και καλλιτεχνικά έργα της παρακαταθήκης του βλάχικου πολιτισμού και άλλων συγγενικών του στοιχείων. Αυτά τα πολιτιστικά αγαθά, ιδιαίτερα εκείνα τα οποία θησαυρίζονται σε δημόσια ιδρύματα, θα καταστούν προσιτά αφιλοκερδώς στους ερευνητές και σε όλους τους ενδιαφερόμενους.
[...]

Το Πρόγραμμα Avdhela είναι μη κερδοσκοπικό, μη-κυβερνητικό, και πραγματοποιείται με την εθελοντική προσφορά προσώπων (συγγραφείς και εκδοτική ομάδα) και ιδρυμάτων, τα οποία ασχολούνται γενικά με την έρευνα της πορείας και τη διάσωση του βλάχικου πολιτισμού.

Το Πρόγραμμα θα περιλαμβάνει και εκδοτικές δραστηριότητες (βιβλία, περιοδικά, φυλλάδια), παραγωγή ηχογραφημένων CD, ταινιών κ.λπ., θα προτείνει και θα διοργανώνει συναντήσεις, συμπόσια, θερινά σχολεία, πολιτιστικά προγράμματα.

Το Πρόγραμμα απευθύνεται κυρίως στους βλάχους, με τη πρόθεση να προσφέρει μέσα διαφύλαξης της γλώσσας, γνώσης των ριζών, της ιστορικής, κοινωνικής, πνευματικής πορείας των κ.λπ. Απευθύνεται εξίσου και στους λαούς του βαλκανικού χώρου, στους κόλπους των οποίων ζουν οι βλάχικες κοινότητες, με σκοπό να γίνουν αυτές καλύτερα γνωστές και γιά μια βαθύτερη προσέγγιση του πολιτισμού, της γλώσσας, των αρχαίων παραδόσεών τους, ώστε να αντιμετωπιστούν με σεβασμό και με αξιοπρέπεια από αυτούς με τους οποίους συμβιώνουν

Το Πρόγραμμα Avdhela θα ακολουθήσει τις εξής αρχές:

Την αρχή της συνοχής που εκφράζεται με:

 • τη μέριμνα για τη διαφύλαξη, τη δημοσίευση και τη διάδοση των βασικών έργων του βλάχικου πολιτισμού και των συγγενικών αυτού πολιτισμών.
 • τη χρήση των από την κυρία διδάκτορος Matilda Caragiu Marioţeanu προτεινόμενων και από γνωστούς συγγραφείς χρησιμοποιουμένων ορθογραφικών κανόνων σχετιζομένων με την παράδοση και την πορεία της βλάχικης γραφής.

Την αρχή του ανοίγματος που εκδηλώνεται μέσα από:

 • την ανάπτυξη των γεφυρών που συνδέουν το βλάχικο πολιτισμό με τον πολιτισμό των βαλκανικών λαών, καθώς και με την παγκόσμια πολιτιστική κληρονομιά.
 • τη δυνατότητα γνωρημίας με το βλάχικο ειδοποιό στα πλαίσια της αδελφότητας των βαλκανικών λαών.

Η αρχή της ελευθέρας χρήσης, η οποία συγκεκριμενοποιείται:

 • στην ελευθερία που προσφέρεται σ΄όλους τους συνεργάτες να ανδημοσιεύσουν τα έργα της κληρονομιάς του βλάχικου πολιτισμού που τίθενται σε κυκλοφορία.
 • στην ελεύθερη πρόσβαση για όλους τους χρήστες του Προγράμματος Avdhela στη Βιβλιοθήκη του Βλάχικου Πολιτισμού.
 • στην υποστήριξη των νέων πολιτιστικών επιστημόνων συνεργατών.

Здружението Преданија, со проектот Авдела, си поставува како цел да ги идентификува, издаде и понуди научните и уметничите дела на влашкото културно наследство и на оние сродни на него. Овие културни добра посебно оние што се во јавна сопственост, ќе станат лесно достапни на истражувачите и на сите заинтересирани.
[...]

Проектот Авдела е невладин, непрофитабилен, реализиран преку волонтерската работа на лицата (автори и колективен едиторијал) на институциите кои во широк поим се занимаваат со истражувањето, еволуцијата и зачувувањето на влашката култура.

Проектот ќе вклучува и издавачки активности во печатена форма (книги, списанија, брошури), проекти мултимедија (ЦД аудио, ЦД РОМ, филм итн.), ќе иницира и организира состаноци, симпозиуми, летни училишта, културни програми.

Проектот се однесува во главно на Власите со намера да им понуди средства за зачувување на јазикот, за познавање на своето потекло, историската еволуција, социјална и спиритуална итн. Во еднаква мера им се адресира на народите од балканскиот простор, во средината во која што живеат Власите, за темелно познавање на истите, да бидат почитувани и третирани со достоинство од оние со кои соживуваат.

Принципите следени во склоп на Проектот Авдела се следните:

Принцип на коерентност изразен преку:

 • грижа за зачувување, издавање и ширење на делата кои претставуваат основа на влашката култура и на оние во сродство со неа;
 • употреба на ортографските правила предложени од страна на акад. др. г-ѓа Матилда Караџиу Мариоцеану, пишување кое се впишува во традицијата и еволуцијата на пишувањето на влашки јазик употребен од видни автори.

Принципот на отвореност, манифестиран преку:

 • развој на мостовите што ги спојуваат влашката култура со балканските народи, но и со светското културно наследство;
 • понуда на можности за познавање на влашката посебност во склоп на братството со балканските народи.

Принципот на слобода на користење, конкретизиран преку:

 • слобода за издавање за сите соработници на делата од влашкото културно наследство понудени за издавање;
 • бесплатен пристап за сите корисници на Проектот Авдела - Библиотека на влашката култура;

Удружење Предања, пројектом „Авдела“, намерава да истражује, објављује и понуди јавности научна и уметничка дела из баштине цинцарске културе, као и њој сродних. Ова културна добра, нарочито она која су јавна својина, биће бесплатно доступна истраживачима и свим заинтересованима.
[...]

Авдела је непрофитни и невладин пројекат, основан добровољним радом лица (аутора и издавачког колектива), као и установа које се у ширем смислу баве истраживањем, развојем и очувањем цинцарске културе.

Пројекат намерава да обухвати и издавачку делатност на папиру (књиге, часописе, брошуре), мултимедијална издања (аудио CD, CD-ROM, филм итд.); да организује сусрете, скупове, летње школе, културне програме.

Пројекат је, најпре, намењен Цинцарима, с намером да им се понуде средства за очување језика и откривања порекла, историјског, друштвеног и духовног развоја итд. У истој мери, намењен је и народима балканског подручја, међу којима живе цинцарске заједнице, ради њиховог темељнијег упознавања, ради поштовања њихове културе, језика, древних обичаја, како би их уважавали и с достојанством се према њима опходили они с којима живе.

Начела која следимо у Пројекту Авдела:

Начело доследности , изражено кроз:

 • труд за очување, објављивање и ширење дела која чине темељ цинцарске и њој сродних култура;
 • употребу правописних правила које је установила госпођа академик др Матилда Карађиу Мариоцеану, писање које је уроњено у традицију и развој писане форме на цинцарском језику а које користе знаменити писци;

Начело отворености, кроз:

 • развијање мостова који спајају цинцарску културу са цивилизацијама балканских народа, али и са светским културним наслеђем;
 • Омогућавање упознавања цинцарских особености у оквиру сродства са балканским народима.

Начело слободног коришћења, кроз:

 • слободу објављивања, за све сараднике, радова из баштине цинцарске културе које су понуђене за објављивање
 • Бесплатан приступ свим корисницима „Пројекта Авдела – Библиотека цинцарске културе.
 • подршку научној и културној млађој елите.

The Predania Association, through the Avdhela Project, aims at identifying, publishing and offering scientific and artistic works belonging to the Aromanian cultural patrimony and to other cultures which are related to it. These cultural assets, particularly the public ones, will become accessible and free to researchers and to all those interested in it.
[...]

The Avdhela project is a non-profit, non-governmental one, accomplished by the activity of volunteers (authors, editorial group) and of institutions that are generally concerned with the research, evolution and preservation of the Aromanian culture.

The project will also include editorial activities on paper (books, magazines, brochures), multimedia production (audio CD, CD-ROM, films, etc); it will initiate and organise meetings, symposiums, summer schools, cultural programs.

The project is mainly focused on Aromanians, aiming at offering proper means of preserving the language, of knowing its origin, historic, social, spiritual evolution, etc. It also addresses itself to the Balkanian nations, among which the Aromanian communities live, so that it can be more deeply known, so that their culture, language, ancient traditions can be appreciated, respected and approached with dignity by those around them.

The principles guiding the Avdhela Project are:

The coherency principle, expressed by:

 • A careful preservation, publication and spread of works underlying the Aromanian culture and those cultures related to it
 • The use of ortographic rules proposed by Acad dr. Matilda Caragiu Marioteanu, a field of study belonging to the tradition and evolution of spelling in Aromanian and used by popular authors.

The principle of openness, expressed by:

 • Developing the links between the Aromanian culture and the Balkan ones, as well as the world cultural legacy.
 • Offering the Balkan people opportunities of knowing the Aromanian specific traditions.

The principle of freedom of use, materialised in:

 • The freedom of all collaborators to publish works from the Aromanian cultural patrimony
 • The free access to the Aromanian Cultural Library for all subscribers
 • The support of young scientific and cultural elites

L'association Predania, par le Projet Avdhela, se propose d'identifier, de publier et d'offrir les oeuvres scientifiques et artistiques du patrimoine de la culture Aroumaine et de celles apparentées ŕ elle. Ces biens culturels, particuličrement ceux publiques, deviendront accessibles aux chercheurs et ŕ tous ceux qui s'y intéressent, gratuitement.
[...]

Le projet est non-profit, non-gouvernemental, réalisé par l'activité volontaire des personnes (auteurs et collectif éditorial) et des institutions qui s'occupent en général avec la recherche, l'évolution et la conservation de la culture Aroumaine.

Le projet va inclure aussi des activités éditoriales sur le papier (livres, revues, brochures), production multimédia (CD audio, CD ROM, films, etc), il va initier et organiser des rencontres, des symposiums, des écoles d'été, des programmes culturels.

Le projet s'adresse principalement aux Aroumains, dans le but d'offrir des moyens de conservation de la langue, de connaissance des origines, de l'évolution historique, sociale, spirituelle, etc. Il s'adresse également aux peuples de l'espace Balkanique, au milieu duquel vivent les communautés Aroumaines, pour une connaissance plus profonde, pour qu'on apprécie leur culture, langue, traditions anciennes, pour qu'elles soient traitées avec dignité par ceux ŕ côté desquels ils vivent.

Les principes suivis dans le cadre du Projet Avdhela sont:

Le principe de cohérence, exprimé par:

 • la préoccupation pour la conservation, la publication et la diffusion des oeuvres qui sont ŕ la base de la culture Aroumaine et de celles apparentées ŕ elle
 • l'utilisation des rčgles ortographiques proposées par Mme acad. dr. Matilda Caragiu Marioteanu, graphie qui s'inscrit dans la tradition et l'évolution de l'écriture Aroumaine et utilisée par les auteurs consacrés.

Le Principe de l'ouverture, manifesté par:

 • Le développement des liens entre la culture Aroumaine et celles des civilisations des peuples Balkaniques, mais aussi l'héritage culturel universel
 • L'offre des possibilités de connaissance du spécifique Aroumain dans le cadre du partenairiat des peuples Balkaniques.

Le principe de la liberté d'utilisation, concretisée dans:

 • la liberté de la publication, par tous les collaborateurs, des travaux du patrimoine de la culture Aroumaine ŕ ętre publiés
 • l'accčs gratuit pour tous les utilisateurs du Projet Avdhela - La Bibliothčque de la Culture Aroumaine
 • le soutien des jeunes élites scientifiques et culturelles

Der Verband Predania, durch das Projekt Avdhela, hat sich das Ziel vorgenommen um wissenschaftliche und künstlerische Werke der aromunischer Kultur zu finden, zu verlegen und anzubieten. Dieses kulturelle Gut, insbesondere die der Öffentlichkeit gehören werden dadurch für die Wissenschaftler, aber auch den Interessierten Leser gratis zur Verfügung stehen.
[...]

Das Projekt Avdhela ist ein gemeinnützig, von der Regierung unabhängig, das durch die Freiwillige Arbeit von Personen (Autoren und Editoren) und Intuitionen die sich mit der Forschung, Evolution und behalten der aromunischen Kultur beschäftigen.

Dieses Projekt wird sowohl Material in gedruckter Form (Bücher, Zeitschriften, Broschüren), als auch elektronischer Form (CD's, CD-ROMs, Filme, usw) anbieten, werden Treffen, Sommerschulen und kulturelle Programme organisiert.

Dieses Projekt spricht die aromuner speziell an, mit dem Grundgedanken ihnen die Möglichkeit anzubieten die Sprache bessere Bekanntschaft, die Herkunft, Evolution in der Geschichte, soziale Entwicklung, spirituelle Entwicklung näher Bekanntschaft. Gleichzeitig werden auch die anderen Balkannischen Völker angesprochen in denen auch aromunische Minderheiten wohnen, um diese besser zu kennen, um deren Kultur zu schätzen, um die Grundvoraussätzungen anzubieten um würdig und respektvolles zusammenleben.

Die Prinzipien im Projekt Avdhela sind:

Konservative Prinzipien:

 • Man soll die Meinung der Historiker und Historiografen bezüglich der Aromuner behalten;
 • Das behalten der Vision über die 4 unterschiedliche rumänische Varianten der orientalischem Rumänisch;
 • Die Aufmerksamkeit für das behalten, bearbeiten und weiterleiten der Werke die das aromunische und verwandten Volksgut beruht;
 • Man soll die orthographischen Regeln die Frau Akad. Dr. Matilda Caragiu Marioteanu vorgeschlagen hat, die auf die Traditionen und Evolution der aromunische Schreibweise beruhen und von bekannten Autoren verwendet wird;

Prinzip der Offenheit, wird als wie folgt erläutert:

 • Man soll die Beziehungen zwischen der aromunischen Kultur und den Balkannischen Kulturen aber auch dem universellen Kulturgut;
 • Die Möglichkeit die Unterschiede zwischen der Aromuner und der restlichen Balkannischen Völker zu erkennen.

Prinzip der freien Nutzung, wird als wie folgt erklärt:

 • Die Freiheit aller Mitarbeiter zur Veröffentlichung aller aromunischen Werke.
 • Freier Zugang für alle Nutzer der Avdhela Projektes - Bibliothek der Aromunischen Kultur.
 • Unterstützung der Jugendlichen die Wissenschaftlich und Kulturell begabt sind.